Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

Artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas Technologinės plėtros projektų finansavimui. Ši priemonė skirta sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui vystyti bei skatinti prototipų kūrimą mokslo ir studijų institucijoje intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Priemonės tikslas - Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Pareiškėjai - Mokslo ir studijų institucijos

Galima paramos suma – iki 100 000 eur

Skiriamas finansavimas:

 • mokslo ir studijų institucijoms neekonominei veiklai valstybės pagalbos nuostatos netaikomos (finansavimo intensyvumas 100 proc.);
 • įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms vykdančiomes ekonominę veiklą finansavimas yra de minimis pagalba (finansavimo intensyvumas 80 proc.).

Galimi partneriai - Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (parneriams privalo būti skirta ne mažiau kaip 40% biudžeto)

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Priemonės tikslas: skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Kvietimas teikti paraiškas: nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 29 d.

Galimi pareiškėjai

 • fiziniai asmenys arba privatūs juridiniai asmenys (labai mažos arba mažos įmonės), registruoti kaimo vietovėje.
 • vykdantys ūkinę komercinę veiklą ir gaunantis iš šios veiklos pajamas, kurios yra nemažesnės nei 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Finansavimas: paramos suma proporcingai skiriama atsižvelgiant į kuriamų darbo vietų skaičių – 1 darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur. Didžiausia paramos suma – 200 000 Eur, kai sukuriamos 4 ir daugiau darbo vietų).

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. 

Remiama veikla: ekonominės veiklos, nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
 • Naujų įrenginių pirkimo arba lizingo išlaidos;
 • Investicijos į nematerialųjį turtą; kompiuterinė ir programinė įranga;
 • Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;
 • Bendrosios išlaidos.

Projektui keliami reikalavimai:

 • sukurti ne mažiau kaip 0,5 (pusė) etato darbo vietos;
 • ne mažiau kaip į 80 proc. kuriamų naujų darbo vietų įdarbinti kaimo gyventojus (Šį įsipareigojimą privalo išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos).

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraišką priemonės "Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2021 m.)" finansavimo gavimui.

Priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui “ tikslas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.

Paraiškų teikimo data - nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d.

Finansavimas: iki 40 000 Eur.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų arba išaugintų valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.

Galimas pareiškėjas:

Ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:

 • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
 • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigoja juos įgyti per ateinančius 3 metus) ir pateikia verslo planą.
 • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas ES finansavimui gauti pasinaudojant priemone "parama smulkiesiems ūkiams."

Finansavimo maksimali suma: 15 000 Eur

Finansavimo ypatumai: pirmoji išmoka sudaro 80 proc. Antroji išmoka (sėkmingai įgyvendinus ūkio verslo planą) – 20 proc.

Finansuojama: įrangos įsigijimas, statyba, rekonstrukcija

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau
 
Lietuvos Kultūros tarybos kvietimai finansavimo priemonėms
 

TKR Alytaus aps. prioritetas: profesionalios kūrybos skatinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: etnokultūros tradicijų tąsa ir kultūros kelių tiesimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Alytaus aps. prioritetas: tarpsritinis bendravimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: gyventojų įsitraukimo į kūrybiško laisvalaikio leidimą didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas: tradiciškai susiformavusių kultūrinių reiškinių stiprinimas bei pilietiškai aktyvios ir bendruomeniškos aplinkos kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Kauno aps. prioritetas:kultūros paslaugų prieinamumo ir pasiekiamumo didinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: besikeičianti, kūrybiška bendruomenė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir aplinkos sinergija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Klaipėdos aps. prioritetas: kultūros ir meno bendruomenės gebėjimų bei kompetencijų ugdymas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūros ir meno skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono kultūrinio identiteto populiarinimas, turizmo gerinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: Panevėžio regiono reprezentavimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Panevėžio aps. prioritetas: menininkų rezidencijos Panevėžio regione

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės iniciatyvos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: istorinės atminties puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Šiaulių aps. prioritetas: kūrybinės inovacijos

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinė menų sintezė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: kultūrinis tapatumas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Tauragės aps. prioritetas: ugdymas kultūra ir menu

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: etninės tapatybės išsaugojimas, stiprinimas bei sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: kūrybinių iniciatyvų skatinimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Telšių aps. prioritetas: profesionalaus meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūros edukacija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kultūrinių inovacijų partnerystė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Utenos aps. prioritetas: kūrybinės patirtys

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

TKR Vilniaus aps. prioritetas: profesionalios kultūros lauko plėtra, įvairių raiškos formų inovatyvumo skatinimas, užtikrinimas ir sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: regiono kultūros ir meno reprezentavimas Lietuvoje bei užsienyje

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 TKR Vilniaus aps. prioritetas: patrauklaus regiono savitumo formavimas, išsaugant jo daugiakultūrinį tapatumą

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų turto vertybių įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Lietuvos ar lietuvių kilmės menininkų šiuolaikinio vizualaus meno ar dizaino darbų, sukurtų po 1990 m., įsigijimo projektai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: inovatyvių paslaugų kūrimas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Atminties institucijos: kultūros ir meno sklaida

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Kultūros ir kūrybinės indusrijos: tinklaveika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Menas žmogaus gerovei

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Architektūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Cirkas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dailė

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Dizainas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Fotografija

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Literatūra

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Muzika

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Šokis

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Tarpdisciplininis menas

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

Teatras

Paraiškos priimamos iki:2021 m. balandžio 29 d.

 
Susisiekime dėl paraiškų teikimo!

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Užimtumo tarnyba kviečia teikti paraiškas subsidijos darbo vietų kūrimo (pritaikymo) gavimui. 

Finansavimas: subsidija vienai darbo vietai negali viršyti 19 921 Eur

Finansavimo intensyvumas: 65%

Subsidijas galės gauti:

-norintys įdarbinti bedarbius su negalia

-buvę bedarbiai, kurie pradėjo savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos UŽT.

Subsidija vienai darbo vietos įsteigimui NEGALI viršyti 19 tūkst. Eur

Paramos lėšos gali būti skiriamos:

Darbo priemonių arba techninių pagalbos priemonių įsigyjimui, montavimui ir pritaikymui (steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia)

Nuosavų patalpų reikalingų darbo vietai remontavimui arba pritaikymui (iki 50 proc. Subsidijos sumos)

Didelis dėmesys vertinant subsidijų paraiškas bus skiriamas smulkiąjam verslui, nuosavų lėšų indeliui, nedarbo mažinimui numatomoje darbo vietos teritorijoje, perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui ir kt.

Daugiau informacijos rasite: https://bit.ly/3cVKthg

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Nacionalinė mokėjimo agentūra kviečia teikti paraiškas investicijų gavimui akvakultūroje.

Paraiškas gali teikti: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra.

Skiriama suma – iki 50 tūkst. Eur

Finansavimo intensyvumas – MVĮ iki 50%, didelėms įmonėms iki 30%

Paraiškos priimamos: nuo balandžio 19d. iki birželio 18 d.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaitykite daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ KVIETIMAI

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

Novaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngPBU.pngAKTO.pngbalticilp.pnggordonlogo.pngLaurai.pnglogo1.pngTAVIRA.pngTLSC.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngLogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.png