Kvietimas teikti paraiškas klimato projektui „LIFE“ finansuoti

Priemonė:
„LIFE"                  
06.10.2020 12:00 AM 108 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Lietuvoje ir kitose ES šalyse registruoti juridiniai asmenys

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 6 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Nuo 300 000 Eur iki 4 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 74.1 mln. Eur

Remiama veikla:

 • Klimato kaitos švelninimas;
 • Prisitaikymas prie klimato kaitos;
 • Klimato valdysena ir informavimas.

Skaityti toliau

Programos „Horizontas 2020“ Inovatyvios medicinos iniciatyvos (IMI2) 2020 metų dvipakopis kvietimas teikti paraiškas

Priemonė:
„Inovatyvios medicinos iniciatyva (IMI2)"         
29.09.2020 %1:%Sep %p 115 Dienos
        
Tinkami pareiškėjai

Nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti skirtingose ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse.

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 29 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 95 150 000 Eur

Remiama veikla:

 • Monokloninių antikūnų ir vakcinų poveikio modeliavimas ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimas;
 • Platforma, skirta pagreitinti biomarkerių paiešką ir neurodegeneracinių ligų terapijos rėmimo plėtrą;
 • Optimalus pacientų, sergančių solidiniais navikais, gydymas Europoje dirbtiniu intelektu;
 • Retų ligų diagnozavimas naudojant naujagimio genetinę atranką ir skaitmeninę technologijas;
 • Pacientų elgesį įtakojančių veiksnių modelis.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas programos „Erasmus+“ projektų rėmimui. Projektas skirtas pasirengimui skaitmeniniam švietimui (angl. „Partnerships for Digital Education Readiness“). Kviečiamos dalyvauti  bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sričių organizacijos.

Priemonė:
„ERASMUS pasirengimas skaitmeniniam švietimui"               
29.10.2020 %0:%Oct %p 85 Dienos

  
Tinkami pareiškėjai

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus.

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 29 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 200 mln. eurų

Remiama veikla:

 • Veiklos, skirtos taikyti skaitmenines priemones ir metodus teikti kokybiškas ir įtraukiojo švietimo paslaugas per interaktyvias (virtualias) priemones, įskaitant mišrųjį mokymą ir mokymąsi;
 • Veiklos, skirtos remti besimokančiuosius ir mokytojus/dėstytojus, prisitaikant prie mokymosi internetu (nuotolinio mokymo/-si);
 • Veiklos, skirtos mokyti naudojant saugesnį ir atsakingesnį skaitmeninių technologijų naudojimą;
 • Veiklos, skirtos rasti geriausius sprendimus taikant skaitmenines interaktyvias technologijas konkrečių dalykų ar temų mokyme ir mokymesi, įskaitant darbu grįstą mokymąsi.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas programos „Erasmus+“ projektų rėmimui. Projektas skirtas kūrybinėms partnerystėms (angl. „Partnerships for Creativity“). Kviečiamos dalyvauti   bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo ir jaunimo sričių organizacijos.

Priemonė:
„ERASMUS kūrybinėms partnerystėms"               
29.10.2020 %0:%Oct %p 85 Dienos
  
Tinkami pareiškėjai

Paraiškas teikti gali Programos šalyje įsteigtos organizacijos, kurios atitinka „Erasmus+“ švietimo ir mokymo srities strateginių partnerysčių projektų vykdytojams taikomus reikalavimus.

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 29 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 200 mln. eurų.

Remiama veikla:

 • Veiklos, susijusios su įvairių kūrybiškumo aspektų sustiprinimu neformaliajame ir formaliajame švietime, plėtojant jų dalyvių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimą;
 • Priemonių, skirtų paspartinti skaitmeninę transformaciją ir skaitmeninių priemonių naudojimą, siekiant prisitaikyti prie kūrybinių produktų, kultūrinių renginių kūrimo, valdymo, sklaidos, prieigos ir naudojimo būdų, paieškos;
 • Veiklos, skirtos skatinti aktyvų pilietiškumą ir socialinę įtrauktį per menus, ypač tarp jaunų žmonių;
 • Veiklos, skirtos auginti talentus ir skatinti verslumą (įskaitant socialinį verslumą) kultūros  kūrybos srityse;
 • Mokymosi priemonių ir išteklių, medžiagos, kursų ir mokymo modelių, skirtų skatinti kūrybiškumą, kultūrą ir jos įvairovę, rengimas;
 • Meninių ir kultūrinių iniciatyvų su švietimo aspektu arba iniciatyvų, skirtų didinti sąmoningumą apie visuomenės problemas ir Europos reikalus (teatro pjesės, parodos, muzikiniai pasirodymai, diskusijų forumai ir pan.), organizavimas;
 • Veiklos, skirtos įsteigti ar stiprinti tinklus ir naujus bendradarbiavimo modelius (ypač per virtualias priemones), skatinant tarpkultūrinę sąveiką ir kūrybinę piliečių, ypač jaunų asmenų, savimonę;
 • Tarptautinio mobilumo veiklos, kurios skatina mokymosi galimybes kūrybinėse erdvėse ir kultūrinio paveldo vietose, įskaitant kūrybines gyvenamąsias vietas menininkams ir kūrėjams, dirbantiems neformaliojo/formaliojo švietimo ir jaunimo srityse.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ nr. 2

Priemonė:
„Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas"         
30.09.2020 %1:%Sep %p 114 Dienos
        
Tinkami pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-30 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 822 940,00 Eur

Remiama veikla:
Profesinio mokymo įstaigų mokinių praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

Skaityti toliau

Paskelbtas tarptautinis Jungtinio programavimo iniciatyvos „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ kvietimas „Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes" (angl. Cultural Heritages, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies) teikti paraiškas.

Priemonė:
„Kultūros paveldas, tapatybės ir perspektyvos: atsakas į besikeičiančias visuomenes"                  
22.09.2020 %1:%Sep %p 122 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Tarptautiniai konsorciumai

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. rugsėjo 22 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 tūkst. eurų. Kvietimui numatytas finansavimas apie 6,5 mln. Eur.

Remiama veikla:

 • Netiesioginis kultūros paveldo vaidmuo visuomenėje;
 • Kultūros paveldo apibrėžtys ir suvokimo perspektyvos;
 • Kultūros paveldo valdymo metodai: bendradarbystės, jungiančios bendruomenės ir tvaraus vystymo tikslai;
 • Inovatyvi ir įtrauki (skaitmeninė) prieiga prie kultūros paveldo;
 • Kultūros paveldo poveikis: kultūrinės, ekonominės, vartotojiškos, viešosios ir socialinės vertės;

Priemonės tikslas:
Paremti tarpdisciplininius tyrimus, kuriuos pagal projektą rengia ir vykdo tarptautiniai konsorciumai.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą Investicijoms į žemės ūkio valdas (2020 m. II)

Priemonė:
„Investicijos į žemės ūkio valdas"                  
18.12.2020 %0:%Dec %p 35 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;

Juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.

Paraiškos teikimo terminas nuo 2020-11-02 iki 2020-12-18
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma iki 50 000 Eur,  Kvietimui numatytas finansavimas 50 mln. Eurų

Remiama veikla:

 • Žemės ūkio produktų gamyba;
 • Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas

Skaityti toliau

Paskelbtas trečias Baltijos mokslinių tyrimų programos paraiškų konkursas finansuoti regionui aktualius Lietuvos–Latvijos–Estijos ir valstybių donorių – Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos – mokslinius tyrimus. 

Priemonė:
„Baltijos moksliniai tyrimai"                  
19.10.2020 %1:%Oct %p 95 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Mokslinius tyrimus vykdančios institucijos, įsikūrusios Lietuvoje ir turinčios partnerių Latvijoje, Estijoje ir Norvegijoje ir (arba) Islandijoje, ir (arba) Lichtenšteine

Paraiškos teikimo terminas 2020 m. spalio 19 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 10 mln. eurų

Remiama veikla:

 • Visuomenės sveikata; e-sveikata;
 • Migracija; socialinė įtrauktis;
 • Kibernetinis saugumas; viešasis saugumas;
 • Regioninė ekonominė plėtra; darbas, darbo rinkos reguliavimas ir socialinė politika;
 • Inovaciniai sprendimai efektyviam ir tvariam išteklių panaudojimui.

Skaityti toliau
Kvietimas teikti paraiškas Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimui
Priemonė:
„Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas"     
01.10.2020 %1:%Oct %p 113 Dienos

            
Tinkami pareiškėjai Lietuvos Respublikos viešosios institucijos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai Paraiškos teikimo terminas 2020-10-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 260 000,00 eurų Kvietimui numatytas finansavimas 2.139.990,00 eurų
Remiama veikla:
 • Veiklos, būtinos diegiant Modelio elementus, nurodytus Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio ir koordinavimo nacionaliniu lygiu aprašo;
 • Veiklos, būtinos anksčiau įdiegtų Algoritmų plėtrai;
 • Kitos Gairių 4.8 ir 4.9 papunktyje nurodytus JPSPP ir JPSPP modelio apibrėžimus ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
 • Renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.
Skaityti toliau

Mūsų klientai

mechanizmu.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pnggordonlogo.pnglogo1.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.pngPBU.pngLaurai.pngNovaturas.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngAKTO.pngTAVIRA.pngPilies-Uostas.pngKlaipėda_LCC.png