Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Naujienos

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“

„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“

Priemonės tikslas: Padidinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) produktyvumą;

Tinkami pareiškėjai: 

 • Pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur;
 • MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;

Remiama veikla: 

Naujų verslo modelių, sukurtų įdiegus e-verslo sprendinius (netechnologinę inovaciją), sudarančių sąlygas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms pertvarkyti savo įmonės įprastu būdu vykdomą veiklą, diegimas.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas, apimantis verslo procesus: nuo klientų užklausų ir užsakymų, gamybos planavimo, veiklos operacijų fiksavimo ir stebėjimo, veiklos procesų optimizavimo, tiekimo grandinės valdymo ir atsargų optimizavimo iki pagamintos produkcijos atkrovimo ir išvežimo užsakovui (tik gamybinėms įmonėms);
 • Įrangos (mobilioms/nutolusioms darbo vietoms) įsigijimo išlaidos.
 • Ė-parduotuvių sprendimai: programinė įranga, optimizuojanti įmonės valdymo procesus, integruota su esama/naujai kuriama elektronine parduotuve, galimybe formuoti užsakymus (teikiant juos tiesioginei gamybai) bei apdoroti jų vykdymą.
 • Programinė įranga/licensijos: esamos įrangos atnaujinimas, kuri derėtų su naujai diegiamų verslo sprendimų įranga, arba naujos įrangos įsigijimas 
 • Konsultacijų paketas pagal tematikas: įmonės praeities rizikų įsivertinimas, pasiruošimas ateities iššūkiams ir naujiems verslo modeliams
 • Mokymų paslaugos, susijusios su įdiegtais IT sprendimais.

Projektų atrankos būdas: konkursas.

Paraiškų teikimo terminas: Planuojamas.

Kvietimo biudžetas: 40 mln. Eur

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
210 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Registruoti Vilniaus rajone:

ūkininkas; jaunasis ūkininkas; naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara; fizinis asmuo.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 60 478,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 100 797,00 Eur


Remiama veikla:

 • parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių, grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas „VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“.

Priemonė:
„FINANSAVIMAS VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“
209 Dienos
Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paraiškos teikimo terminas iki kovo 23 d. imtinai.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 200000,00 Eur per metus Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas;
 • reikalavimai atitinka darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
210 Dienos
Tinkami pareiškėjai Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės; nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos; viešosios įstaigos; Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 80 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 405 897,00 Eur


VPS priemonė skirta bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų (jaunimo, sporto, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimui. Pagal priemonę įgyvendinamais projektais turi būti siekiama ugdyti kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO administracinius gebėjimus, kaupti ir vystyti žmogiškąjį kapitalą, stiprinti sąmoningumą veikti kartu. Be to bendradarbiavimo būdu įgyvendinami projektai turi būti orientuoti į resursų ekonomiškumą, geresnį tikslų pasiekiamumą bei rezultatyvumą (tikslinės grupės skaitlingumą).

Remiama veikla - ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas:

 • teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas,
 • imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui,
 • vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos ir maisto klausimais,
 • užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki stalo“,
 • kuriant regioninius produktus panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 
210 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Privatūs juridiniai asmenys.
Fiziniai asmenys.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 43 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 118 070,00 Eur

Remiama veikla:

Parama teikiama fizinių ir privačių juridinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas „INOCONNECT“.

Priemonė:
„INOCONNECT“
201 Dienos
Tinkami pareiškėjai privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai Paraiškos teikimo terminas 2021 m. kovo 31 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 448 100 Eur

Remiama veikla:

 • tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Skirtas visiems kas planuoja pradėti savo versląPasinaudokite galimybe įgyti žinių ir užduoti klausimus profesionalams!

webinaras startuolio

Mokymų metu sužinosite:

 • Kaip savo verslo idėją paversti realybe?
 • Kaip pasiruošti dideliems savo gyvenimo pokyčiams, nes Tu ruošiesi būti verslininku?
 • Kaip nepasiklysti informacijos labirintuose?
 • Kaip pasirengti verslo planą, kuris neleistų Tau suklupti?
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonei „Oro apsauga“.

Priemonė:
„Oro apsauga“
201 Dienos
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 240 000 Eur

Remiama veikla:

 • Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
 • Projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Skaityti toliau

Mūsų klientai

TAVIRA.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pngPilies-Uostas.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngAKTO.pngLaurai.pngmechanizmu.pngNovaturas.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngKlaipėda_LCC.pngTLSC.png