Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTAI (VUI)

Kvietimas teikti paraiškas „VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“.

Priemonė:
„FINANSAVIMAS VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“
1179 Dienos
Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paraiškos teikimo terminas iki kovo 23 d. imtinai.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 200000,00 Eur per metus Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas;
 • reikalavimai atitinka darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

Tinkamos finansuoti išlaidos:         

 • įrengimai, įranga, techninės pagalbos priemonės (neįgaliesiems) ir kitos darbo priemonės, reikalingos darbo vietos funkcionavimui užtikrinti
 • patalpų, kurios valdomos nuosavybės teise, remontas ir pritaikymas, reikalingas darbo vietai įrengti. Subsidija šiai išlaidų rūšiai negali viršyti 50 procentų visos subsidijos dydžio

Reikalavimai pareiškėjui                  

 • Yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.
 • Yra smulkiojo ar vidutinio verslo subjektas, kuriame mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime turi valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ar savivaldybių įmonės.
 • Nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl kurio nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.
 • Nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui
 • Neturi neįvykdytų sutartinių ar šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Partneriai: Savivaldybės, vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos

Tinkama tikslinė grupė: Bedarbio statusą turintys asmenys, galintys dirbti pagal turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose (reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki VUI paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datų).

Galima teikti ir kelias paraiškas skirtingose savivaldybėse, svarbu neviršyti subsidijos sumos –200000,00 Eur per metus.

Finansavimo intensyvumas: iki 65 proc.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TLSC.pngbaltijosbrasta.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngbalticilp.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngLogo.pngPBU.pngPilies-Uostas.pnglogo1.pngmechanizmu.pnggordonlogo.pngLaurai.pngTAVIRA.pngNovaturas.pngAKTO.png