Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
1180 Dienos
Tinkami pareiškėjai Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės; nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos; viešosios įstaigos; Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 80 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 405 897,00 Eur


VPS priemonė skirta bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų (jaunimo, sporto, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimui. Pagal priemonę įgyvendinamais projektais turi būti siekiama ugdyti kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO administracinius gebėjimus, kaupti ir vystyti žmogiškąjį kapitalą, stiprinti sąmoningumą veikti kartu. Be to bendradarbiavimo būdu įgyvendinami projektai turi būti orientuoti į resursų ekonomiškumą, geresnį tikslų pasiekiamumą bei rezultatyvumą (tikslinės grupės skaitlingumą).

Remiama veikla - ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas:

 • teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas,
 • imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui,
 • vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos ir maisto klausimais,
 • užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki stalo“,
 • kuriant regioninius produktus panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.

Galimi pareiškėjai:

 • Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės;
 • Vilniaus rajone registruotos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 • Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;
 • Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos.

Teisinis statusas – asociacijos ir viešosios įstaigos. Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo koncepciją. Viešoji įstaiga − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą.

Jeigu vietos projekto paraišką teikia viešoji įstaiga (bet ne kaimo bendruomenė), tai šio juridinio asmens pagrindiniu steigėju ir dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc. dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS duomenis) turi būti bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO.

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra tam tikros gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per inicijuotus projektus įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Galimi partneriai:

 • Kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos;
 • Tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos;
 • Viešosios įstaigos;
 • Savivaldybės
 • Vilniaus rajono savivaldybė, jos įsteigtos viešosios įstaigos bei kitos biudžetinės organizacijos.
 • Privatūs juridiniai asmenys.

Finansavimo intensyvumas:lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Tinkamu vietos projekto finansavimo šaltiniu yra laikoma:

 1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos ir (arba) savivaldybės biudžeto lėšos;
 2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos;
 3. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio skolintos lėšos;
 4. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais;
 5. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu.
 6. Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra - savanoriškais darbais negali būti didesnis kaip 5 proc. nuo viso nuosavo indėlio prie projekto.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TAVIRA.pngTranskela_Logo_COLOR.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngbalticilp.pngbaltijosbrasta.pnggordonlogo.pngLogo.pngmechanizmu.pngNovaturas.pnglogo1.pngPilies-Uostas.pngTLSC.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.png