Oro apsauga

Kvietimas teikti paraiškas priemonei „Oro apsauga“.

Priemonė:
„Oro apsauga“
1171 Dienos
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 240 000 Eur

Remiama veikla:

  • Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
  • Projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos Aplinkos oro apsaugos kryptį Nr. 3.2.1 „projektai, susiję su eksploatuojamų 1 MW ir didesnės, bet ne didesnės kaip 50 MW šiluminės galios vidutinių kurą deginančių įrenginių išmetamų dujų valymo įrenginių ar kitų taršos mažinimui skirtų technologijų diegimu ir (ar) modernizavimu“. Kvietime gali dalyvauti visas kuro rūšis deginančių įrenginių naudotojai.


Galimi pareiškėjai/finansavimo gavėjai: Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Maksimali subsidijos suma vienam pareiškėjui yra 200 000 Eur.

Subsidijos dydis projektui negali viršyti 70 (septyniasdešimt) procentų visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

TAVIRA.pngPilies-Uostas.pngTLSC.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngLaurai.pngTranskela_Logo_COLOR.pngmechanizmu.pnglogo1.pngbalticilp.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pngNovaturas.png