„INOCONNECT“

Kvietimas teikti paraiškas „INOCONNECT“.

Priemonė:
„INOCONNECT“
1203 Dienos
Tinkami pareiškėjai privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai Paraiškos teikimo terminas 2021 m. kovo 31 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 448 100 Eur

Remiama veikla:

  • tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.

Tinkamas pareiškėjas:

  • privatieji juridiniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-128 patvirtinto „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „InoConnect“ projektų finansavimo sąlygų aprašo“ (toliau – Aprašas) Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus;
  • mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai, atitinkantys Aprašo 16.3 ir 16.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

16.3. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, vykdantis MTEPI veiklą ir ją deklaruojantis Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, turi vykdyti MTEPI veiklą ir ją deklaruoti Lietuvos statistikos departamentui) (vertinama, ar pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris vykdo MTEPI veiklą ir teikia MTEP statistinę ataskaitą MT-02 „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinė ataskaita“ (toliau – ataskaita) Lietuvos statistikos departamentui (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vienas jo narys, išskyrus mokslo ir studijų instituciją, vykdo MTEPI veiklą ir teikia ataskaitą Lietuvos statistikos departamentui). Vertinama remiantis pareiškėjo paraiškoje pateikta informacija ir Lietuvos statistikos departamentui teiktos ataskaitos kopija už paskutinių vienų finansinių metų laikotarpį arba už pareiškėjo (arba pareiškėjo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius) veikimo laiką (jei pareiškėjas (arba pareiškėjo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius) veikia trumpiau nei vienus metus) iki paraiškos pateikimo ir dokumentu (elektroniniu laišku, kuriuo patvirtinamas ataskaitos pateikimo ir priėmimo Lietuvos statistikos departamentui faktas), patvirtinančiu šios ataskaitos pateikimą Lietuvos statistikos departamentui.  

16.4. Pareiškėjas yra juridinis asmuo, kurio vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (vertinama, ar pareiškėjo vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu pareiškėjas veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, tuomet vertinama, ar bent vieno jo nario vienų finansinių metų apyvarta arba apyvarta per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu narys veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus) yra ne mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų). Pareiškėjo arba jo nario, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, apyvarta tikrinama pagal patvirtintus paskutinių finansinių metų arba laikotarpio nuo įregistravimo dienos iki paraiškos pateikimo dienos, jei pareiškėjas arba jo narys, jeigu pareiškėjas yra klasterio koordinatorius, veiklą vykdo trumpiau nei vienus finansinius metus, finansinės atskaitomybės dokumentus. Projekto atitiktis šiam kriterijui vertinama tik atliekant paraiškos vertinimą.

Kvietimo tikslas: skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą  (tolau – EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, ir taip Lietuvos Respublikoje didinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) išlaidas, MTEP paslaugų eksportą ir pritraukti užsienio investicijų.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose. Tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginių sąrašas pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje.

Kvietimo tinkamos išlaidos: tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.    

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: 
info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje 
https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

baltijosbrasta.pngTAVIRA.pngNovaturas.pnggordonlogo.pngmechanizmu.pngPilies-Uostas.pnglogo1.pngAKTO.pngTLSC.pngLaurai.pngLogo.pngpirciupasaulis.pngTARANDE_LOGO-01.pngPBU.pngKlaipėda_LCC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbalticilp.png