Kvietimas teikti paraiškas įgyvendinti taikomųjų tyrimų projektus, skirtus sprendimams dėl COVID-19 pandemijos padarinių parengti

Priemonė:
„Taikomieji tyrimų projektai, skirti sprendimams dėl COVID-19"      
31.12.2020 12:00 AM 92 Dienos
            
Tinkami pareiškėjai

 Lietuvos mokslo ir studijų institucija

Paraiškos teikimo terminas 2020-12-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma  100 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas ~0,7 mln. Eur

Remiama veikla:
Tarpdalykiniai (įvertinant socialinę dimensiją) mokslininkų grupių teikiami projektai, kurių rezultatas – konkretų adresatą turinčios išvados ir rekomendacijos dėl COVID-19 epidemijos ir jos sukeltų padarinių šalinimo ar minimizavimo.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas gauti finansavimą smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (2020 m.) (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Priemonė:
„Smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Smulkieji ūkiai;
Smulkieji miško valdytojai;
Labai mažos įmonės;
Fiziniai asmenys.

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-04
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 90 000 Eur  Kvietimui numatytas finansavimas 1,61 mlrd. Eur (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Remiama veikla:
Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą.

Priemonės tikslas:

 • Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • Klimato kaitos švelninimas.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Priemonė:
„Reikminiai tyrimų projektai"                  
Tinkami pareiškėjai

Vykdančioji institucija, kuri turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Paraiškos teikimo terminas 2020-10-05
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma ne didesnė nei 70 tūkst. Eur Kvietimui numatytas finansavimas Apie 0,5 mln. Eur

Remiama veikla:

 • Lietuvos pramonės dalyvavimo vėjo energetikos komponentų vertės grandinėje galimybių ir perspektyvų tyrimas;
 • Kibernetinio saugumo kompetencijų modelio kūrimas;
 • Dirbtinio intelekto panaudojimo galimybės 3D skenavimo procesams optimizuoti;
 • Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, priežastys bei sprendimo būdai;
 • Multirezistentiškų bakterijų paplitimo ir jų rizikos veiksnių skirtinguose asmens sveikatos priežiūros ir ilgalaikės globos sektoriuose tyrimas;
 • Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas;
 • Integralaus gamtamokslinio ugdymo 5−8 klasėse įgyvendinimo galimybių ir veiksmingumo tyrimas;
 • Tarp priklausomybės ir tvaraus santykio: naujas žvilgsnis į Lietuvos ir Kinijos santykius globalių pokyčių kontekste.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonės The Pericles 2020 finansavimui.

Priemonė:
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Nacionalinės teisėsaugos agentūros, nacionaliniai centriniai bankai, teisminės institucijos viešajame sektoriuje, komerciniai bankai, pinigų keityklos ir grynųjų pinigų valdoma pramonė privačiame sektoriuje.

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-21 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 1,064,821.10 mln. Eurų

Remiama veikla:
Teikiama techninė, mokslinė ir operatyvinė parama yra dviejų formų:

 • dotacijos - bendras finansavimas konkretiems projektams, kuriuos siūlo atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos, atsakydamos į jos kvietimus teikti paraiškas;
 • Komisijos inicijuoti projektai - tarpvalstybinės konferencijos, mokymai ir seminarai ES šalyse ir už jos ribų.

 

Priemonės tikslas:
Užkirsti kelią padirbinėjimui ir su juo susijusiam sukčiavimui ir kovoti su juo, taip didinant Sąjungos ekonomikos konkurencingumą ir užtikrinant viešųjų finansų tvarumą.

Atrankos būdas: dviejų etapų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ nr. 10

Priemonė:
„MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos;
Verslas;
Viešasis sektorius.

Paraiškos teikimo terminas 2020-09-11 16:30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 300 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 831 674,00 Eur

Remiama veikla:
MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo–verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą).

Skaityti toliau

Miško veisimas (2020 m. II)(Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Priemonė:
„Miško veisimas"                  
Tinkami pareiškėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise;
Savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Paraiškos teikimo terminas 2020-11-16
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma apskaičiuojama kiekvienam projektui atskirai Kvietimui numatytas finansavimas 1,61 mlrd. Eur (Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programa)

Remiama veikla:

 • Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka);
 • Pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama miško įveisimo išmokos dalis, proporcinga įveisto miško plotui, kuriame miško želdiniai ir (arba) žėliniai žuvę, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatai), reikalavimais;
 • Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas projektų finansavimui pagal priemonę NR. 01.2.2-CPVA-K-703 „KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS“

Priemonė:
„KOMPETENCIJOS CENTRŲ IR INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO CENTRŲ VEIKLOS SKATINIMAS"                  
Tinkami pareiškėjai Viešasis sektorius, į sistemą www.aikos.smm.lt įtrauktos mokslo ir studijų institucijos Paraiškos teikimo terminas 2020-10-19
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 700 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 10 000 000,00 Eur

Remiama veikla:
Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose:

 • komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus;
 • mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu;
 • MTEP produkto vystymui ir parengimui komercinti veiksmai: konsultacijos, ekspertinės paslaugos, rinkodaros veiksmai (MTEP produktų ekspertinis vertinimas nustatant komercializavimo potencialą), MTEP vadybos sistemų (standartų) diegimas;
 • MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų (bandomųjų versijų) pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas, įskaitant maketų (modelių), meno objektų projektų ir prototipų parengimą pristatyti potencialiems vartotojams; renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti (kūrybinės dirbtuvės, idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.).
Skaityti toliau

Kvietimas priemonei SMARTX – EUROPEAN SMART TEXTILES ACCELERATOR finansuoti.

Priemonė: 
"SMARTX"                  

Tinkami pareiškėjai MVĮ veikiančios sumanios tekstilės srityje (ne trumpiau nei 12 mėn. nuo įsteigimo datos), turinčios ne mažesnę apyvartą nei dvigubai didesnė už prašomą finansavimo sumą. Paraiškos teikimo terminas 2020-10-02
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 30 000 – 150 000 Eur (priklausomai nuo partnerių skaičiaus ir statuso) Kvietimui numatytas finansavimas 2 400 000 Eur

Remiama veikla:
Projektas skirtas sumanios tekstilės plėtojimui, tokios kaip medžiagos, komponentai, produktai, ar paslaugos, naudojančios tekstilės pluoštus, siūlus ar medžiagas su (micro) elektroniniais komponentais, kaip laidžios vielos, mikrosistemos, jutikliai, pavaros, energijos išgavimo ar laikymo prietaisai, karštį, šviesą ar garsą skleidžiantys prietaisai. Visa kas vykdo išmanią funkciją ir suteikia vartotojui papildomą vertę.

Priemonės tikslas:
Užpildytisvarbią sumanios tekstilės srities vertės grandinės spragą.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖ NR. 01.2.1-LVPA-T-848 „SMART FDI“ (planuojamas kvietimo biudžetas padidintas +5 mln. Eur)

Priemonė:
"SMART FDI"                  
Tinkami pareiškėjai Užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas, arba užsienio investuotojo įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje. Paraiškos teikimo terminas 2020-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 remiamai veiklai –  3 000 000 Eur (trys milijonai eurų);
2 remiamai veiklai – 6 500 000 Eur (šeši milijonai penki šimtai tūkstančių eurų);
3 remiamai veiklai – 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų). 

Kvietimui numatytas finansavimas 15 116 689 Eur

Remiama veikla:

1. Tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) veiklas;
2. Tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
3. Tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Skaityti toliau

Mūsų klientai

Pilies-Uostas.pngLaurai.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngKlaipėda_LCC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngmechanizmu.pngLogo.pnglogo1.pngPBU.pngTLSC.pngbalticilp.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.png