PRIEMONĖ „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2017 m.) (Supaprastinta parama)“

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (Supaprastinta parama)“

Priemonė: 
„Produktyvios investicijos į akvakultūrą (2017 m.) (Supaprastinta parama)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Akvakultūra Paraiškos teikimo terminas 2017-09-01
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000Eur Kvietimui numatytas finansavimas 7 000 000 Eur    

Priemonės tikslas: akvakultūros įmonių, visų pirma labai mažų, mažų ir vidutinių (MVĮ), konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, įskaitant saugos ir darbo sąlygų gerinimą.

Tinkami pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės, užsiimančios arba siekiančios užsiimti akvakultūra. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus.

Remiama veikla:

produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus investicijas į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, atsinaujinančią energiją):

 • produktyvios investicijos į akvakultūrą;
 • akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas;
 • akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą;
 • tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą;
 • investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą);
 • esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo nusėdimo prevencijai;
 • akvakultūros įmonių pajamų įvairinimas plėtojant papildomą veiklą.

Kvietimo tinkamos išlaidos:

 • Išlaidos tiesiogiai susijusios su remiama veikla;
 • realiai suplanuotos, pagrįstos ir įsigytos už kainas, ne didesnes kaip rinkoje egzistuojančios kainos arba neviršijant LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų didžiausiųjų išlaidų įkainių;
 • nurodytos paramos paraiškoje, faktiškai patirtos, užregistruotos paramos gavėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentais, ir kurios gali būti nustatytos patikros vietoje metu;
 •  turtui išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigyti, kai išperkamąja nuoma / lizingu (finansine nuoma) įsigytas turtas tampa paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.
 • projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ir (arba) statinio ir technologinių inžinerinių sistemų įrengimas;
 • naujos technikos, įrangos ir įrengimų, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje;

Kvietimui numatytas finansavimas: 7 000 000 Eur         

Paramos dydis: 50 000Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-09-01

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
A
rba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Logo.pngTAVIRA.pngPBU.pnglogo1.pngmechanizmu.pngLaurai.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.pngTLSC.pngAKTO.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngbaltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.png