Kvietimas teikti paraiškas „VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“.

Priemonė:
„FINANSAVIMAS VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ (VUI) PROJEKTAMS“
13 Dienos
Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės Paraiškos teikimo terminas iki kovo 23 d. imtinai.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 200000,00 Eur per metus Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • reikalinga profesija atitinka remiamas profesijas;
 • reikalavimai atitinka darbo biržoje registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“.

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 
12 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Privatūs juridiniai asmenys.
Fiziniai asmenys.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 43 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 118 070,00 Eur

Remiama veikla:

Parama teikiama fizinių ir privačių juridinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui. Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
12 Dienos
Tinkami pareiškėjai Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės; nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos; viešosios įstaigos; Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 80 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 405 897,00 Eur


VPS priemonė skirta bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų (jaunimo, sporto, sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.) verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimui. Pagal priemonę įgyvendinamais projektais turi būti siekiama ugdyti kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO administracinius gebėjimus, kaupti ir vystyti žmogiškąjį kapitalą, stiprinti sąmoningumą veikti kartu. Be to bendradarbiavimo būdu įgyvendinami projektai turi būti orientuoti į resursų ekonomiškumą, geresnį tikslų pasiekiamumą bei rezultatyvumą (tikslinės grupės skaitlingumą).

Remiama veikla - ekonominės veiklos įvairinimas, per novatoriškas bendradarbiavimo formas:

 • teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas,
 • imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui,
 • vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos ir maisto klausimais,
 • užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki stalo“,
 • kuriant regioninius produktus panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą.
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“

Priemonė:
Vilniaus rajono VVG „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
12 Dienos
Tinkami pareiškėjai

Registruoti Vilniaus rajone:

ūkininkas; jaunasis ūkininkas; naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara; fizinis asmuo.

Paraiškos teikimo terminas 2021-03-22
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 60 478,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 100 797,00 Eur


Remiama veikla:

 • parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių, grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų) perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara;
 • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų, augalininystės ir gyvulininkystės produktų) rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.

Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar) cheminė sudėtis.

Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai, sandėliavimas, etikečių klijavimas, apdirbimas, rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas „INOCONNECT“.

Priemonė:
„INOCONNECT“
21 Dienos
Tinkami pareiškėjai privatieji juridiniai asmenys, mokslo ir technologijų parkai ir (arba) klasterių koordinatoriai Paraiškos teikimo terminas 2021 m. kovo 31 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 1 448 100 Eur

Remiama veikla:

 • tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projektą vykdančio personalo (įmonių darbuotojų) darbo užmokesčio ir komandiruočių (kelionės, apgyvendinimo ir dienpinigių) išlaidos.
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas priemonei „Oro apsauga“.

Priemonė:
„Oro apsauga“
21 Dienos
Tinkami pareiškėjai Juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 240 000 Eur

Remiama veikla:

 • Projektai, kuriuos įgyvendinus sumažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui ir užtikrinamas įgyvendinto projekto tęstinis aplinkos oro apsaugos efektas.
 • Projektu diegiamos išmetamų teršalų kiekiui sumažinti taikytinos priemonės: kondensacinis ekonomaizeris, elektrostatinis filtras, rankovinis filtras, ciklonas, selektyvi nekatalitinė redukcija, degiklių keitimas.
Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas „Tiesioginės COVID-19 paskolos“.

Priemonė:
„Tiesioginės COVID-19 paskolos“
82 Dienos
Tinkami pareiškėjai smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės. Paraiškos teikimo terminas Iki 2021 m. gegužės 31 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Iki 100 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 mln. Eur

Remiama veikla:

Paskolos teikiamos verslui, atitinkančiam LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus, kurių pagrindinis – apyvartos kritimas antrojo karantino metu nustatytais laikotarpiais daugiau nei 30 proc., o naujų įmonių atveju – jų veiklos apribojimas.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti paraiškas Verslumo skatinimo fondo paskola

Priemonė:
Verslumo skatinimo fondo paskola
934 Dienos
Tinkami pareiškėjai Labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba užsiimantys individualia veikla Paraiškos teikimo terminas Paskolų sutartys su paskolų gavėjais pasirašomos iki 2023 m. rugsėjo 30 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Paskolos dydis – ne daugiau kaip 25 000 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas -

Remiama veikla:

Verslo pradžiai ir kūrimui.

Skaityti toliau

Kvietimas teikti projektines idėjas pagal projektą „ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS (AID)“

Priemonė:
"ALTERNATYVIŲ INVESTICIJŲ DETEKTORIUS"
568 Dienos
Tinkami pareiškėjai Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys Paraiškos teikimo terminas 2022-09-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma - Kvietimui numatytas finansavimas 2 600 000, 00 Eur

Remiama veikla:

 • socialinės integracijos veiklos;
 • socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas;
 • savanoriškos veiklos skatinimas;
 • kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę integraciją.
Skaityti toliau

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pngKlaipėda_LCC.pngmechanizmu.pnglogo1.pngbalticilp.pngLaurai.pngTLSC.pngPBU.pngpirciupasaulis.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngNovaturas.pnggordonlogo.pngLogo.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.png