Priemonė „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ priemonės įgyvendinimo taisyklės (parengtos pagal projekto įgyvendinimo taisyklių projektą).

Kaimo vietovė – viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas, nelaikomi kaimo vietove.

Priemonė:„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Ekonominė veikla Paraiškos teikimo terminas 2017-12-15
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 40 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas ----                        

Priemonės tikslas: skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse taip pat veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Partneriai: negalimi.

Tinkami pareiškėjai:
fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos bent 3 (tris) praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojant nuo 2014 m. gegužės 2 d. iki 2017 m. gegužės 2 d.;
naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo;
naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos) viešasis juridinis asmuo – viešoji įstaiga socialiniam verslui vykdyti.
! Pareiškėjais negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Remiama veikla:

parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
2. naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje.
3. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
4. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti išlaidų sumos be PVM, bet ne daugiau kaip 2 200 Eur (du tūkstančiai du šimtai eurų) be PVM.

Kvietimui numatytas finansavimas: ----

Paramos dydis: 40 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 100 proc.

Paraiškų teikimo terminas:  2017-12-15

Maksimali įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnis kaip 5 metų laikotarpis nuo paraiškos pateikimo iki paskutinio paramos išmokėjimo dienos.

Prioritetiniai balai: 

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.

Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų.
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje pateikiamą informaciją.

30 30
2.

Projekte numatyta vykdyti socialinį verslą.
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją ir šios informacijos atitiktį Socialinio verslo koncepcijai ir Socialinio verslo gairėms.

15 15
3.

Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti dvi arba daugiau naujų darbo vietų (pilnų etatų).
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje ir verslo plane pateikiamą informaciją.

10 10
4. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
4.1.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip vienus metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) paramos paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau negu paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

10 10
4.2.

Pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (juridinio asmens akcininko ar jam prilyginto asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją. Balai suteikiami, jeigu pareiškėjo (juridinio asmens) akcininkas ar jam prilygintas asmuo paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje.

10
5.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. duomenis, nurodančius vidutinį metinį bedarbių procentą nuo darbingo amžiaus gyventojų, skelbiamus Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje www.ldb.lt. Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

5.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį.  10 10
5.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (Vilniaus r. savivaldybėje įgyvendinamiems projektams balai neskiriami). 5
6.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje gyventojų tankis yra mažesnis negu Lietuvos vidurkis:
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. vidutinę metinę reikšmę, skelbiamą Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje www.stat.gov.lt. Jeigu projekte numatyta teikti mobilias paslaugas, projekto įgyvendinimo vieta laikoma ta savivaldybė, kurioje pareiškėjas – fizinis asmuo – deklaravo gyvenamąją vietą arba yra registruota pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė.

6.1. 2016 m. gyventojų tankis savivaldybėje yra iki 20 gyventojų / kv. km (imtinai); 10 10
6.2. 2016 m. gyventojų tankis savivaldybėje yra daugiau kaip 20 gyventojų / kv. km, bet neviršija bendro Lietuvos vidurkio. 5
7.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos pateikimo dieną yra:
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

7.1. iki 29 metų (imtinai) amžiaus. 10 10
7.2. nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus. 5
8.

Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra moteris.
Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal paramos paraiškoje, prie jos pridedamuose dokumentuose ir Juridinių asmenų registre esančius duomenis.

5 5
Didžiausia balų suma iš viso: 100
! Privalomas mažiausias balų skaičius – 60 (šešiasdešimt)

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Priemonė:„Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)“

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!

Finansuojamos veiklos

Ekonominė veikla

Paraiškos teikimo terminas

2017-12-15

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

40 000 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

----                        

Mūsų klientai

Transkela_Logo_COLOR.pngAKTO.pngTARANDE_LOGO-01.pngbaltijosbrasta.pngTLSC.pngTAVIRA.pnglogo1.pngLogo.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pngPilies-Uostas.pngbalticilp.pngNovaturas.pngPBU.pngmechanizmu.png