Priemonė „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonė „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 

Priemonė:„Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2017-11-30 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 500 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 31 299 631,00 Eur

Priemonės tikslas: Teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką.

Tinkami pareiškėjai:
nevyriausybinės organizacijos.
Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai ar atstovybės.
Tas pats juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė gali būti tik vieno konkrečioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu. Reikalavimas netaikomas savivaldybių administracijoms, savivaldybių socialinių paslaugų (paramos) centrams, kurių savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendina savivaldybė (toliau – Socialinių paslaugų centras), ir teritorinėms darbo biržoms. 
Juridinis asmuo, juridinio asmens filialas ar atstovybė, kuris yra pareiškėjas vienoje apskrityje planuojame įgyvendinti projekte, negali būti kito toje pačioje apskrityje planuojamo įgyvendinti projekto partneriu.
Pareiškėjas turi turėti pakankamus gebėjimus (ir patirties) vykdyti projektą:
1.pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 3 metus iki paraiškos pateikimo datos;
2. pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, steigimo sandoryje arba veiklos nuostatuose), patvirtintuose ar pakeistuose ne vėliau nei prieš 3 metus iki paraiškos pateikimo datos, nurodyti pagrindiniai pareiškėjo veiklos tikslai ir uždaviniai turi būti susiję su socialinių paslaugų, kaip apibrėžta Socialinių paslaugų kataloge, teikimu ir (arba) socialinės integracijos veikla;
3. pareiškėjo organizacijoje ne trumpiau kaip dvylika mėnesių iki paraiškos pateikimo datos kiekvieną mėnesį dirbo ne mažiau kaip du apdraustieji.  Apdraustieji darbuotojai yra fiziniai asmenys, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas pranešimas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Duomenys bus tikrinami vadovaujantis rekvizitai.vz.lt pateiktais duomenimis.
Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas su partneriu (-iais) sudaro ir su paraiška pateikia jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą

Remiama veikla:
1. individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas;
2. psichosocialinė pagalba;
3. profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas;
4. bendrųjų gebėjimų ugdymas;
5. profesinis mokymas;
6. praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje;
7. tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;
8. projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas;
9. tarptautinis bendradarbiavimas (TB).

Kvietimo tinkamos išlaidos:
Tinkamomis finansuoti laikomos įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo), projektui vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių, informavimo apie projektą, projektą administruojančio personalo darbo užmokesčio, užsienio svečių ir kitos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos, atitinkančios Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nustatytus reikalavimus.
Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos (jei pagal šias sutartis matyti, kad tai yra darbo užmokesčio ar atlygio išlaidos), kai projekto vykdytojas pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).

Kvietimui numatytas finansavimas: 31 299 631,00 Eur

Paramos dydis: 500 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: 100 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-11-30 16:00

Maksimali įgyvendinimo trukmė: ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

pirciupasaulis.pngNovaturas.pngPilies-Uostas.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pnglogo1.pnggordonlogo.pngmechanizmu.pngLogo.pngPBU.pngTARANDE_LOGO-01.pngLaurai.pngTLSC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.pngTAVIRA.png