„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017m.)“

Verslo kaime plėtra ES lėšomis 2014-2020 m. laikotarpiu remiama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Skatinamas daugiau darbo vietų kuriantis verslas kaimo vietovėse, kuriose nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje.
ES parama verslui kaime teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti ir/ar plėsti. ES lėšomis remiama ne žemės ūkio veikla gali būti įvairi gamyba, apdirbimas, amatininkų veikla, prekyba, apgyvendinimo ir kitos paslaugos, miškininkystės veikla.

ES parama verslui kaime teikiama projektams, vykdomiems gyvenvietėse ir miesteliuose, ar kitose gyvenamosiose vietovėse, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., ir savivaldybių centrai, kurių gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst. Sodų bendrijos teritorija, taip pat kurortas nelaikomi kaimo vietove. Vykdant projektus su ES parama galima statyti ar rekonstruoti pastatus, įsigyti verslui kaime vykdyti reikalingą įrangą ir techniką.

Priemonė:
„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2017 m.)“

KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos parama teikiama ne žemės ūkio,
ekonominei veiklai plėtoti.
Paraiškos teikimo terminas  2017-11-30
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur. Kvietimui numatytas finansavimas  19 127 717 Eur              

Priemonės tikslas: veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Partneriai: negalimi.

Tinkami pareiškėjai:
! parama neteikiama projektams, kuriuose neplanuojama kurti naujų darbo vietų.
Pareiškėjais gali būti privatūs juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažos arba mažos įmonės reikalavimus.
Tinkami pareiškėjai vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna iš šios veiklos pajamas. Juridinio asmens buveinė, gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje;
Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, taip pat gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo vietovėje.

Remiama veikla:
• parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje.
! Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Veiklos, kurios pagal priemonę NEREMIAMOS:
1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;
2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;
3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;
4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;
5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;
6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;
7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;
8. nekilnojamojo turto operacijos;
9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;
10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;
11. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;
12. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;
13. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;
14. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše,

Kvietimo tinkamos išlaidos:
projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;
naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:
speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. 
verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
bendrosios išlaidos. 

Kvietimui numatytas finansavimas:

Paramos dydis: vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma gali būti 50 000 Eur.
! Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur, jeigu projekte numatyta sukurti 4 ir daugiau naujų darbo vietų.

Finansavimo intensyvumas: iki 50 proc. projekto investicijų be PVM.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-11-30

Maksimali įgyvendinimo trukmė: 24 mėn.

Prioritetiniai balai:

   
Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1.

Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje)

5 5
1.2.

Pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje
(paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo yra registruotas kaimo vietovėje)

5
2.

Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)
Kai projekte numatyta  teikti paslaugas žemės ūkiui, skiriama po vieną balą už kiekvieną sumažintą procentinį punktą nuo didžiausio galimo paramos intensyvumo (ne daugiau kaip 25 balai).
(atrankos balai nesuteikiami: 1) kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą. Pavyzdžiui, pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 500 000 Eur, prašoma paramos suma – 200 000 Eur, prašomos paramos intensyvumas yra 40 proc. projekto išlaidų vertės (be PVM). Numatoma įdarbinti 4 darbuotojus. Galima didžiausia paramos suma yra 200 000 Eur, projektui atrankos balai nesuteikiami);
2) kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 31 ir 32 punktuose nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo. Pavyzdžiui, pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 400 000 Eur, prašoma paramos suma – 140 000 Eur, prašomos paramos intensyvumas yra 35 proc. projekto išlaidų vertės (be PVM). Numatoma įdarbinti 3 darbuotojus, todėl galima didžiausia paramos suma yra 150 000 Eur (tai sudaro 37.5 proc. projekto išlaidų vertės). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais: 37.5 proc. – 35 proc. = 2,5 proc. punkto. Pareiškėjo projektui suteikiami 3 atrankos balai).

25 25–1
3.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens)  deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal 2016 m. duomenų vidutinę metinę reikšmę, skelbiamą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto tinklalapyje www.ldb.lt)

3.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai neskiriami) 5
4.

Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuota veikla:

(tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka abu atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų)

4.1.

kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui ir fiziniam asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą).
Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai):

5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams 25 25
4 darbo vietos kaimo gyventojams 20
3 darbo vietos kaimo gyventojams 15
2 darbo vietos kaimo gyventojams 10
1 darbo vieta kaimo gyventojui 5
4.2

Vykdomas šeimos verslas (kai dalyvauja pareiškėjas ir yra įdarbinamas bent vienas šeimos narys) ar licencijuota veikla (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui). Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuotą veiklą (išskyrus licencijuotas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 10 punkte nurodytą neremiamų veiklų sąrašą)

25

25

5.

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui - fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6.

Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus
(pagrindinis akcininkas – akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos) atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus)

10 10
7.

Pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ir ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai), yra moteris
(pagrindinė akcininkė – akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos), atveju – vadovė yra moteris)

5 5
8. Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai 10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.  

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

TLSC.pngLogo.pnglogo1.pngAKTO.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngPBU.pngLaurai.pngNovaturas.png