„Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m.)“

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“

Priemonė:
„Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
• įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
• metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Paraiškos teikimo terminas iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma • ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
• ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
• NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Kvietimui numatytas finansavimas 208 500 Eur            

Priemonės tikslas: pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.

Tinkami pareiškėjai:
aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).

Remiama veikla:
kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:
1. ekologiškų produktų gamybos sistema;
2. ES pripažintų produktų gamybos sistema;
3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
1. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų gamybos kontrolė:
1.1. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo išlaidos;
1.2. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybos kontrolės išlaidos;
1.3.apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos;
2. įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos:
2.1. leidimą sertifikuoti ekologiškus ir (arba) NKP turinčios sertifikavimo įstaigos imamo registracijos mokesčio arba ES pripažintų produktų kontrolę vykdančios įstaigos imamo gamintojų įtraukimo į VMVT tvarkomą produktų, kurių pavadinimai įregistruoti SKVN ir SGN arba GTG registre, gamintojų sąrašą išlaidos;
2.2. kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 87 Eur per metus;
2.3. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo, etiketės su minėtu ženklu ir (ar) prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 1332 Eur per metus;
2.4. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 869 Eur per visą paramos įgyvendinimo laikotarpį;
2.5. vizitinių kortelių, lankstinukų ar skrajučių maketavimo, spausdinimo ir įsigijimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 290 Eur per metus;
3. metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje kompensuojamas metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje, bet ne daugiau kaip 145 Eur per metus. Įnašas gali būti mokamas organizacijai (asociacijai, kooperatyvui), kurios narys yra pareiškėjas ir kuri įsipareigoja sutartyje su pareiškėju nustatyta tvarka administruoti įnašą. Įnašas naudojamas kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimo priemonėms organizuoti ir ne daugiau kaip 25 proc. įnašo gali būti skiriama nario mokesčiui organizacijoje padengti.

Kvietimui numatytas finansavimas: 208 500 Eur

Paramos dydis: viešosios paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus:
ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Maksimali įgyvendinimo trukmė: Parama teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus.

Prioritetiniai balai:
1. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra:
– iki 8 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 50 balų;
– didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų;
2. pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys – suteikiama 30 balų;
3. pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose pagal Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas, susijusias su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP kokybės sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas tai patvirtinantis rašytinės formos mokymų baigimo pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
! Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų. 

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

Novaturas.pngbalticilp.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngTAVIRA.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngAKTO.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.pnggordonlogo.pngLogo.pngbaltijosbrasta.png