Priemonė „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės

Prasidėjo paraiškų, skirtų žemės ūkio valdų modernizavimo paramai gauti, rinkimas. Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) bus galima teikti iki spalio 31 d.

Priemonė:
„Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2017 m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos fizinio potencialo modernizavimas ir restruktūrizavimas, ūkininkų pajamų iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos didinimas, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybos skatinimas. Paraiškos teikimo terminas  2017-10-31
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 50 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 30 000 000 Eur.    

Priemonės tikslas: modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės–techninės bazės potencialą, didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos, skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos tikslais.

Partneriai: negalimi.

Tinkami pareiškėjai:
fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.
! Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Remiama veikla:
žemės ūkio produktų gamyba;
prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas;
biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms.

Kvietimo tinkamos išlaidos:
• nauja žemės ūkio technika ir įranga;
• nauji technologiniai įrenginiai, kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
• naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
• gamybinių statinių, įskaitant biosaugai (pvz.: tvoros, gardai ir pan.) užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• infrastruktūra valdoje – kelių, vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų, artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• biodujų jėgainių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai;
• bendrosios išlaidos.
! Finansuojamos nuo paraiškos gauti ES paramą investicijoms į žemės ūkio valdas pateikimo dienos patirtos išlaidos, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos ir 1 metai iki paraiškos pateikimo.

Kvietimui numatytas finansavimas: 30 000 000 Eur

Paramos dydis: 50 000 Eur.
Vieno pareiškėjo gauta paramos suma per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 400 000 Eur. Susijusių asmenų ar įmonių gauta paramos suma investicijoms į žemės ūkio valdas per 2014-2020 m. laikotarpį negali viršyti 1 000 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:
- 40 proc. augalininkystės ūkiams;
- 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. (iki 60 proc. augalininkystės arba 70 proc. kitiems specializuotiems sektoriams) tik pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams.
1.žemės ūkio produktų gamyba:
•  gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc.
! padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Kolektyvinėmis investicijomis laikomos pripažintų žemės ūkio kooperatyvų įgyvendinamos investicijos, kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai;
! didžiausias kompleksinės bendros paramos lygis – 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo);
augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc.
! padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams;
! didžiausias bendros paramos lygis – 60 proc.
2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas: finansuojama 50 proc.
! padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas;
! padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, savo valdoje;
! Didžiausias bendros paramos lygis – 70 proc.
3. biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų: finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).
! padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas;
! didžiausias bendros paramos lygis – 70 proc.

Paraiškų teikimo terminas: 2017 m. spalio 31 d.

Maksimali įgyvendinimo trukmė:
Paraiškoje ir verslo plane numatyta projekto investicijoms į žemės ūkio valdas įgyvendinimo trukmė negali viršyti 18 mėnesių arba 24 mėnesių, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamo rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus. Tuo atveju, jei projekte numatoma išperkamoji nuoma – projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 60 mėn.
! Kai projektas investicijoms į žemės ūkio valdas numatomas įgyvendinti per 18 mėn. – galima teikti iki 4 mokėjimo prašymų, kai projekte numatyta įgyvendinti naujų gamybinių statinių (pastatų) statybą arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbus – iki 6 mokėjimo prašymų, kai numatoma išperkamoji nuoma – iki 10 mokėjimų prašymų.

Prioritetiniai balai:
Projektų atranka pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" vykdoma vertinant projektus balais. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų.
Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje:
 - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;
  - pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;
2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo projekte numatytas įgyvendinti investicijas) – suteikiama 20 balų;
3. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis. Kai ūkio ekonominis dydis yra:
  - didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
  - didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:
  - pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;
  - pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;
6. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:
  - pareiškėjas dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės ,,Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos – suteikiama 15 balų;
  - projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 50 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;
  - pareiškėjas įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;
7. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti tik į gamybinių pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną žemės ūkio įrangą (pvz.: gyvulininkystės sektoriuje – melžimo aparatai, pašarų dalytuvai, gyvulių girdymo įranga ir pan.; sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose – plovimo įranga, rūšiavimo įranga, sandėliavimo konteineriai ar kita tara ir pan. – suteikiami 5 balai;
8. pareiškėjo projektui suteikiama 10 balų, kai jis atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):
  - pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo;
  - pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą;
  - pareiškėjas vykdo (numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo datos) gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių.
Papildomi įsipareigojimai:
Pareiškėjas, gavęs paramą investicijoms į žemės ūkio valdas įsipareigoja, kad ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 8 000 Eur.
Siekdamas gauti finansavimą pagal veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas" pareiškėjas įsipareigoja drausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
Pareiškėjai, norintys gauti paramą pagal priemonę „Investicijos į žemės ūkio valdas", privalo iki kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti ūkio buhalterinę apskaitą.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/

Mūsų klientai

Klaipėda_LCC.pngPBU.pngNovaturas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pnggordonlogo.pnglogo1.pngAKTO.pngbaltijosbrasta.pngbalticilp.pngpirciupasaulis.pngPilies-Uostas.pngLaurai.pngLogo.pngTAVIRA.pngmechanizmu.png