PRIEMONĖ „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2017m.)“

Priemonė:
Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje (2017m.)“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos gamintojų grupių (organizacijų) steigimas Paraiškos teikimo terminas  iki 2017-09-29
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma Eur Kvietimui numatytas finansavimas Eur                     

Priemonės tikslas: palengvinti tik gamintojų grupių (organizacijų) žemės ūkio sektoriuje įsisteigimą.

Tinkami pareiškėjai: Pareiškėjas – juridinis asmuo, įregistruotas Juridinių asmenų registre ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. ir sudarytas iš ne mažiau kaip 10 dalyvių (fizinių ir (ar) juridinių asmenų, vykdančių žemės ūkio veiklą), atitinkantis tinkamumo reikalavimus ir verslo plano pagrindu oficialiai pripažintas gamintojų grupe (organizacija).

Remiama veikla:

·         žemės ūkio sektoriaus juridinių asmenų, sudarytų iš dalyvių – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų, vykdančių žemės ūkio veiklą, Mokėjimo agentūros pripažintų gamintojų grupėmis, veikla, įgyvendinant penkerių metų verslo planą.

·         Pagal Priemonę remiama veikla paskatins pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų įsiliejimą į rinkas ir taip prisidės prie žemės ūkio sektoriaus plėtros. Įsteigtos gamintojų grupės (organizacijos) padės susivienijusiems žemės ūkio produktų gamintojams efektyviau dalyvauti rinkų procesuose, taip pat racionalizuoti savo ūkių veiklą, palankiau parduoti juose pagamintus produktus ir gauti daugiau pajamų. Šia veiklos sritimi prisidedama prie rinkos poreikius atitinkančių ūkių stiprinimo, smulkiųjų ūkių ekonominio gyvybingumo didinimo.

Kvietimo tinkamos išlaidos:

·         realiai suplanuotos ir pagrįstos, neviršijančios įsigyjamų investicijų rinkos vertės ir būtinos projektui vykdyti bei numatytos paramos paraiškoje.

•                    Tinkamų finansuoti išlaidų sumai (išskyrus, darbo užmokesčio, mokesčių) pagrįsti  turi būti gauti trys komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais pagrindines technines savybes apibūdinančiais parametrais), kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.

•                    išlaidos, kurios susijusios su verslo plano įgyvendinimu, neviršijančios rinkos kainų ir atitinka šias išlaidų kategorijas:

1. biuro įrangos įsigijimo išlaidos (bendra šių išlaidų suma negali viršyti 150 tūkst. eurų per visą verslo plano įgyvendinimo laikotarpį). Prie šios išlaidų kategorijos priskiriamos:
1.1. biuro baldų įsigijimo išlaidos;
1.2. kompiuterinės technikos, telefonų, faksų, kopijavimo aparatų ar kitų biuro mašinų įsigijimo išlaidos;
2. personalo (administracijos ir kitų darbuotojų) išlaidos. Prie šios išlaidų kategorijos priskiriamos darbuotojų darbo užmokesčio (be išlaidų socialinio draudimo įmokoms) išlaidos;
3. kitos einamosios išlaidos. Prie šios išlaidų kategorijos priskiriamos:
3.1. mokesčių už teisines (susijusias su įsisteigimo teisinėmis konsultacijomis) ir administracines paslaugas išlaidos;
3.2. buhalterinės apskaitos paslaugų įsigijimo už atitinkamus veiklos (verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu) metus, kai tais veiklos metais nebuvo įdarbinti administracijos darbuotojai buhalterinei apskaitai tvarkyti, išlaidos;
3.3. išlaidos apmokėti audito įmonei už atliktas audito paslaugas;
4. patalpų įsigijimo nuosavybės teise išlaidos. Prie šių išlaidų kategorijos priskiriamos:
4.1. buveinės (administracinių) patalpų įsigijimo išlaidos;
4.2. gamybinių patalpų įsigijimo išlaidos;
5. naujos technikos, atitinkančios ES reikalavimus, ir įrangos;
6. nematerialiosios investicijos. Prie nematerialiųjų investicijų priskiriamas kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas ir patentų, licencijų, autorių teisių, prekės ženklų įsigijimas.

Finansavimo intensyvumas:

•        Didžiausia galima viešosios paramos suma pirmaisiais metais yra 10 procentų metinės parduotos produkcijos vertės. Didžiausia galima viešosios paramos suma už vienerius veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metus visais atvejais negali viršyti 100 000 eurų.

!          Parama yra proporcingai mažėjanti: viešoji parama už pirmuosius, antruosius, trečiuosius, ketvirtuosius ir penktuosius veiklos (verslo plano įgyvendinimo) metus neturi viršyti atitinkamai 10, 9, 8, 7 ir 6 procentų metinės parduotos produkcijos vertės tais metais.

Paraiškų teikimo terminas: Nuo 2017-08-01  iki 2017-09-29

Mūsų klientai

TARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngTAVIRA.pngLaurai.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pngNovaturas.pnglogo1.pngbalticilp.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pnggordonlogo.pngTLSC.pngPBU.pngpirciupasaulis.png