„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

LR švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti paraiškas gauti paramai pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Priemonė:
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Švietimas ir mokslas Paraiškos teikimo terminas 2017-07-31 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 115 500,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 4 981 464,00 Eur                     

Priemonės tikslas: Pagerinti mokinių bendrojo ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Tinkami pareiškėjai: Viešasis sektorius: savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.

Partneriai: Pagal remiamas veiklas galimi pareiškėjai yra savivaldybių administracijos, mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas. Privalomi partneriai – ne mažiau kaip 1 mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas (veiklą tobulinanti mokykla). Galimi partneriai yra Lietuvoje registruoti ir veikiantys švietimo srityje viešieji juridiniai asmenys

Remiama veikla:

1. naujų bendrojo ugdymo proceso organizavimo modelių (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas mokykloje (-ose), atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimas mokykloje (-ose);
2. virtualių ugdymo(si) aplinkų bendrojo ugdymo institucijose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);
3. bendrojo ugdymo kokybės gerinimas telkiant mokyklos bendruomenę (pvz., karjeros paslaugos; tėvų informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų ir mokinių įtraukimas į mokyklos savivaldą; mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo ir mokymo programų įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Kvietimo tinkamos išlaidos:

  • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).
  • įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo), projektui vykdyti reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių, informavimo apie projektą ir kitos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos.

Kvietimui numatytas finansavimas: 4 981 464,00 Eur

Paramos dydis: 115 500,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: 98 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo 2 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-07-31 17:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

AKTO.pngTLSC.pnggordonlogo.pngNovaturas.pngTAVIRA.pngbaltijosbrasta.pngpirciupasaulis.pngPBU.pngLaurai.pngLogo.pngbalticilp.pnglogo1.pngTARANDE_LOGO-01.pngPilies-Uostas.pngTranskela_Logo_COLOR.pngKlaipėda_LCC.pngmechanizmu.png