PRIEMONĖ „54+“

Europos socialinio fondo agentūra kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės „54+“ finansavimo sąlygų aprašą ir projektų atrankos kriterijus.

Priemonė:
„54+“
KVIETIMAS PASIBAIGĘS!
Finansuojamos veiklos Užimtumas ir socialinė sanglauda Paraiškos teikimo terminas 2017-09-15 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 100 000,00 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 6 000 000,00 Eur                     

Priemonės tikslas: Sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes.

Tinkami pareiškėjai: Nevyriausybinės organizacijos

Partneriai: galimi partneriai yra savivaldybių administracijos, nevyriausybinės organizacijos ir darbdavių organizacijos. Pareiškėjams rekomenduojama į partnerius įtraukti tos teritorijos, kurioje planuojama vykdyti veiklą, savivaldybės administraciją.

Remiama veikla:

1. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas;
2. Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje;
3. Mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendriesiems gebėjimams ugdyti. Bendrieji gebėjimai:
4. Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnių darbingo amžiaus asmenų potencialui skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas

Kvietimo tinkamos išlaidos:

  • Projektą vykdančio personalo darbo vietos įsteigimo (kompiuterinės įrangos, baldų ir kitų darbo vietai reikalingų prekių pirkimo) išlaidos.
  • Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).
  • projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos;
  • mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidas) pirkimo ir nuomos išlaidos; įrangos nuomos išlaidos;
  • projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos;
  • Savanorius priimančiai organizacijai gali būti kompensuojamos tik dalyvio išlaidos, numatytos LR savanoriškos veiklos įstatyme, jei savanorius priimanti organizacija nėra projekto partneris;
  • informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos. Viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų, kurių suma nustatoma atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą arba keičiant projekto sutartį, sumos;

Kvietimui numatytas finansavimas: 6 000 000,00 Eur

Paramos dydis: 100 000,00 Eur

Finansavimo intensyvumas: finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

Paraiškų teikimo terminas: 2017-09-15 16:00

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Mūsų klientai

TAVIRA.pngLaurai.pngKlaipėda_LCC.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngAKTO.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngTARANDE_LOGO-01.pngmechanizmu.pngTLSC.pngTranskela_Logo_COLOR.pnglogo1.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngNovaturas.pngPBU.png