Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

"VERSLO PLĖTRA, INOVACIJOS IR MVĮ"

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ” žalios pramonės inovacijų srityje

Priemonė:
"Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ"
Tinkami pareiškėjai Privatūs juridiniai asmenys, MVĮ ir didelės įmonės Paraiškos teikimo terminas 2020 m. lapkričio 6 d.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 2 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 2 000 000 Eur


Priemonės tikslas:
Didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

 Remiama veikla:

  1. Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas. Investicijos pagal Kvietimą būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas);
  2. Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų komercinimas. Veikla turi būti įgyvendinta kartu su 13.1 punkte nurodyta veikla;. Tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose MVĮ ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo;
  3. Naujų produktų ar technologijų diegimas. Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegiant mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Ilgalaikis turtas; prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos; komandiruotės ir kelionės; darbo užmokestis; netiesioginės išlaidos. 

Finansavimo intensyvumas:
Finansavimo dydis gali būti padidintas iki 80 % tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo:

  • 10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms;
  • 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms 70 proc. (taikoma Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose vykdantiems SVV subjektams)
  • 15 procentinių punktų, jeigu vykdant projektą veiksmingai bendradarbiauja įmonės, kurių bent viena yra MVĮ, arba projektas vykdomas bent dviejose valstybėse narėse, arba valstybėje narėje ir EEE susitarimo susitariančiojoje šalyje, ir nė viena įmonė nepadengia daugiau kaip 70 % tinkamų finansuoti išlaidų; įmonė ir bent viena mokslinių tyrimų ir žinių sklaidos organizacija, kuri viena ar kartu padengia bent 10 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus; projekto rezultatai yra plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirąją programinę įrangą.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 (652) 93 303
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

logo1.pngNovaturas.pngTARANDE_LOGO-01.pngbalticilp.pngAKTO.pnggordonlogo.pngpirciupasaulis.pngbaltijosbrasta.pngTLSC.pngTranskela_Logo_COLOR.pngmechanizmu.pngTAVIRA.pngLogo.pngKlaipėda_LCC.pngPBU.pngPilies-Uostas.pngLaurai.png