Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„ECO-INOVACIJOS LT+“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.2- LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

Priemonė:
„Eco-inovacijos LT+“
Finansuojamos veiklos technologinių ekoinovacijų diegimas Paraiškos teikimo terminas 2020-07-13 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 1 500 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 35 000 000,00 Eur

Priemonės tikslas: skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Tinkami pareiškėjai:
pareiškėjas yra MVĮ, veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur  (vertinama, ar pareiškėjas yra MVĮ, kuri turi pakankamai patirties, t. y. veikia ne trumpiau kaip vienerius metus, ir 5 kuri yra finansiškai pajėgi, t. y. kurios vidutinės metinės pajamos iš pačios pagamintos produkcijos pagal pateiktus pastarųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Remiama veikla:
technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. 4 investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).
Kvietimo tinkamos išlaidos:
- technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas) įsigijimo arba finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos;
- finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos (finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe);
- darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotų per dvejus metus.
Kvietimui numatytas finansavimas: 35 000 000,00 Eur


Paramos dydis: 1 500 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:
45 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė.
35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-07-13 24:00

Projektų atranka: Paraiškos vertinamos balais, minimali balų suma - 40. Daugiau balų skiriama projektams, kuriuose įmonių privačių investicijų dalis yra didesnė, projekto metu produktams gaminti yra taikomi ekologinio projektavimo principai, kuriuos įgyvendinus labiau mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai (mažėja oro, vandens tarša, susidaro mažiau atliekų), taip pat projektams, kuriuose numatomos diegti technologinės ekoinovacijos atitinka bent vieną sumanios specializacijos programoje nustatytą teminį specifiškumą. 

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
Arba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

TAVIRA.pngLaurai.pngPBU.pngpirciupasaulis.pnggordonlogo.pngmechanizmu.pngLogo.pngPilies-Uostas.pngTLSC.pngTARANDE_LOGO-01.pngTranskela_Logo_COLOR.pngbaltijosbrasta.pngKlaipėda_LCC.pngNovaturas.pnglogo1.pngAKTO.pngbalticilp.png