Projektų rengimo paslaugos

MB „Kokybės klubas“ specializuojasi projektų ir paraiškų rengimo srityje. Teikiame kompleksines paslaugas: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo.  

Projektų administravimo paslaugos

Teikiame projektų administravimo paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijos, gavusioms ES struktūrinių fondų ar kitų programų paramą.

„SMART FDI“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ projektų finansavimo kvietimas.

Priemonė:
„SMART FDI“

Liko: 62 d.
Finansuojamos veiklos Moksliniai tyrimai ir inovacijos Paraiškos teikimo terminas 2020 m. lapkričio 30 d. 24:00 val.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma 10 000 000 Eur Kvietimui numatytas finansavimas 39 137 278 Eur  

Priemonės tikslas: pritraukti į LR mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) srities užsienio investicijų pagal Prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis.

Tinkami pareiškėjai: užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

Partneriai: galimi.

Remiama veikla:

 1. Veikla nr. 1 tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas;
 2. Veikla nr. 2 tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
 3. Veikla nr. 3 tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.

Kvietimui numatytas finansavimas: 39 137 278 Eur       

Paramos dydis:

 • tiesioginės užsienio investicijos į mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros veiklas – 3 000 000 Eur
 • tiesioginės užsienio investicijos, kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra – 6 500 000 Eur
 • tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu – 500 000 Eur

Finansavimo intensyvumas:

Moksliniai tyrimai:

 • Bazinė finansuojamoji dalis- 50%
 • Didelė įmonė- 65%
 • Vidutinė įmonė- 75%
 • Labai maža ir maža įmonė- 80%

Eksperimentinė plėtra:

 • Bazinė finansuojamoji dalis- 25%
 • Didelė įmonė- 40%
 • Vidutinė įmonė- 50%
 • Labai maža ir maža įmonė- 60%

Veikla nr. 2:

 • Didelė įmonė- 25%
 • Vidutinė įmonė- 35%
 • Labai maža ir maža įmonė- 45%

Veikla nr. 3:

 • Didelė įmonė- 15%
 • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė- 50%

Kvietimo tinkamos išlaidos:

1. techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
2. MTEP paslaugų įsigijimo iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis, t. y. kai perkama iš išorinių šaltinių už rinkos kainas, pagal šalių sudarytą sandorį, kai nėra jokių susijusių slapto susitarimo elementų, išlaidos;
3. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, naudojamų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu;
4. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
5. projekto MTEP veikloms naudojamo ilgalaikio materialiojo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių, mašinų ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų), nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
6. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, apskaičiuotos teisės aktų, reguliuojančių darbo užmokestį ir darbo santykius, nustatyta tvarka;
7. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos, apskaičiuotos komandiruočių išlaidas reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
8. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos (išskyrus įsigytos iš ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių lėšų) nuomos išlaidos;
9. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.

Paraiškų teikimo terminas: 2020-11-30 24:00 val.

Kviečiame kreiptis:
el. paštu: info@kokybesklubas.lt
telefonu: +370 65538778
A
rba sekite naujienas FB paskyroje https://www.facebook.com/MBKokybesklubas/ 

Aukštesnė kategorija: Lietuvių

Mūsų klientai

PBU.pngbaltijosbrasta.pngTAVIRA.pngTARANDE_LOGO-01.pngLogo.pngLaurai.pngpirciupasaulis.pngmechanizmu.pngTranskela_Logo_COLOR.pngNovaturas.pnglogo1.pnggordonlogo.pngbalticilp.pngTLSC.pngAKTO.pngKlaipėda_LCC.pngPilies-Uostas.png